Lotta Gustafsson

 
Sankt Lars Kyrka
Kungsängens kyrka
Invändig restaurering och tillbyggnad.
 
Gustavsson Nyström Arkitekter - Utbildning föredrag kyrkorestaureringar under 1900-talet
Frötuna kyrka
Invändig restaurering.
 
Gustafsson och Nyström Arkitekter
Kungsängens kyrka
Invändig restaurering och tillbyggnad.
 

Gustafsson Nyström Arkitekter AB avvecklades hösten 2018. Arkitekt SAR/MSA, tekn. dr Lotta Gustafsson fortsätter arkitektverksamheten i annat företag, som också har inriktning mot förvaltning och utveckling av fastigheter och skog. Beskrivningen nedan med tillhörande bilder och cv kan dels ses som en dokumentation av arkitektverksamheten i Gustafsson Nyström Arkitekter AB fram till 2018 men också som en beskrivning av den fortsatta verksamheten i den nya företagsformen.
 

 

Verksamheten innefattar främst restaureringsuppdrag på kyrkor och andra kulturhistoriska byggnader men också tillbyggnader och nya byggnader i känsliga miljöer. Lotta Gustafsson arbetar med följande:

• kvalificerade programutredningar
• gestaltnings- och projekteringsuppdrag
• kulturhistoriska utredningar
• utbildning, föredrag

Synsättet är att våra äldre byggnader skall vara levande. Gångna århundradens insatser skall respekteras. Men inte för att byggnaderna alltid skall vara de samma
utan för att det förflutna skall kunna klinga med i förändringen.

Målsättningen är hög kvalité i alla led; noggranna förstudier, styrning av projekt-gruppers sammansättning, fokus på gestaltning i helhet och detalj genom hela uppdraget samt kontroll över byggprocessen. Arbetet sker i nära samverkan med beställare, entreprenörer och hantverkare samt antikvariska myndigheter.

Det finns en särskild kompetens när det gäller byggnadshistoria och äldre byggnads-material och metoder men också ett kreativt och nyskapande förhållningssätt till gestaltning – gärna i fri formmässig kontakt mellan det gamla och det nya.

Den gestaltande ambitionen är lika hög i restaureringar som i nybyggnader och innefattar alla nivåer; från små reparationer till mer omfattande byggnadsprojekt.

Arbetssättet kan beskrivas som analytiskt/pragmatiskt där lösningar söks utifrån de förutsättningar som varje projekt och byggnad har – inte minst byggnadens historia. Till skillnad från nybyggandet är det i restaureringen viktigt att förstå inte bara hur det såg ut strax före den senaste restaureringen men också hur det såg ut från början och inte minst, att få kunskap om mellanliggande skikt av förändringar.

Lotta Gustafsson arbetar i nätverk med andra företag och experter. Att föra dialog och utbyta erfarenheter med hantverkare och entreprenörer uppfattas som en särskilt viktig del i arbetet. Lotta Gustafsson samarbetar i många kyrkorestaureringar med Jonas Gustafsson på Sunnanö snickeri, www.sunnanosnickeri.se

 

Lotta Gustafsson arkitekt SAR/MSA, tekn. dr, CV »

 

LOTTA GUSTAFSSON, KIMSTA 342, 195 96 ROSERSBERG      TEL +46 70 787 78 88